O projekte

Pomenovanie projektu: Reštaurovanie Biskupského luteránskeho kostola

Cod SMIS: 118970

Pomenovanie príjemcu: Evanjelická luteránska cirkev v Rumunsku – Cirkevný zbor v Kluži

Hlavným zámerom projektu je zvýšenie turistickej príťažlivosti evanjelického luteránskeho kostola v Cluj-Napoca, prostredníctvom využitia jeho potenciálu, následkom reštaurovania budovy kostola. Implementovaním projektu sa odhaduje zvýšenie celoročného počtu návštevníkov kostola o 6%.

Konkrétne ciele:

Zvýraznenie hodnoty Evanjelického luteránskeho kostola v Cluj-Napoca, župa Cluj, prostredníctvom rehabilitovania kostola, kvôli úplnému integrovaniu kostola do turistického okruhu.

Zvýšenie prístupnosti Evanjelického luteránskeho kostola v Cluj-Napoca pre všetky kategórie turistov.

Promovanie projektu  turistickej ponuky Evanjelického luteránskeho kostola v Cluj-Napoca.

Výsledkom projektu je objekt kultúrneho dedičstva (Kód LMI: CJ-II-m-B-07306 – Evanjelický luteránsky kostol v Cluj-Napoca), zreštaurovaný, chránený a zakonzervovaný.

Uskutočnenie projektu prispieva k integrovaniu rehabilitovaného kostola do turistického okruhu, zvýšenie prístupu do kostola všetkých kategórií turistov, resp. propagácia turistickej ponuky Evanjelickej luteránskej cirkvi v Cluj-Napoca.

Dátum zahájenia: 9. september 2015

Obdobie implementácie je 48 mesiacov od popísania zmluvy financovania 13. októbra 2017.

Celková hodnota projektu je 6.563.766,42 lei, z toho 4.343.016,41 lei výška grantu EÚ (ERDF), 766.414,66 lei národný príspevok, resp. nevratné financovanie 5.109.431,07 lei.

V roku 2015, Evanjelická luteránska cirkev v Kluži rozbehla prípravy úplnej renovácie kostola,  za účelom zvýšenia jeho turistickej príťažlivosti a zároveň aj zvýšenia počtu jeho návštevníkov. Do prípravy projektu sa implikovala Regional Consulting & Management SA za účasti Tektum Arhitectura a Arta SRL ako hlavný projektant. Za pomoci našich partnerov, v roku 2016 bola podaná úspešná aplikácia v rámci Operačného Regionálneho Programu 2014-2020, Prioritná os 5 – Vylepšenie mestského prostredia a konzervovanie, ochrana a dlhodobé využívanie kultúrneho dedičstva, Investičná priorita 5.1 – Konzervovanie, ochrana, propagácia a rozvíjanie prírodného a kultúrneho dedičstva. Dňa 13. októbra 2017 bola podpísaná Zmluva o financovaní č. 581 s Ministerstvom Regionálneho rozvoja, Verejnej administrácie a európskych fondov (v súčasnosti Ministerstvo Rozvoja, verejnej administrácie a verejných prác), ako Autorita manažmentu a Agentúra regionálneho rozvoja Sever-Západ, ako Sprostredkovateľský orgán.

13. augusta 2018, po nákupnej procedúre, bola podpísaná zmluva  pre renovačné práce s konzorciom, zloženým zo stavebných firiem Kvadrum Axis SRL a Decorint SRL. Súčasne

Ostentum SRL zabezpečila technický dozor počas celej doby exekúcie. 22. júla 2021 boli odovzdané renovačné práce evanjelického luteránskeho kostola v Cluj-Napoca.

Súbežne s kostolom bol zrenovovaný celý komplex budov, vrátane sídla a kancelárií cirkevného zboru a biskupského úradu, ako aj bývalá luteránska škola, náklady prác boli zabezpečené maďarskou vládou a Štátnym  sekretariátom pre kulty v Rumunsku.

Slávnostné služby Božie posvätenia kostola a komplexu budov sa budú konať 24. septembra 2021.

Pomenovanie projektu: Reštaurovanie Biskupského luteránskeho  kostola

Pomenovanie príjemcu: Evanjelická luteránska cirkev v Rumunsku – Cirkevný zbor v Kluži

Hlavným zámerom projektu je zvýšenie turistickej príťažlivosti evanjelického luteránskeho kostola v Cluj-Napoca, prostredníctvom využitia jeho potenciálu, následkom reštaurovania budovy kostola. Implementovaním projektu sa odhaduje zvýšenie celoročného počtu návštevníkov kostola o 6%.

Konkrétne ciele:

Zvýraznenie hodnoty Evanjelického luteránskeho kostola v Cluj-Napoca, župa Cluj, prostredníctvom rehabilitovania kostola, kvôli úplnému integrovaniu kostola do turistického okruhu.

Zvýšenie prístupnosti Evanjelického luteránskeho kostola v Cluj-Napoca pre všetky kategórie turistov.

Promovanie projektu  turistickej ponuky Evanjelického luteránskeho kostola v Cluj-Napoca.

Výsledkom projektu je objekt kultúrneho dedičstva (Kód LMI: CJ-II-m-B-07306 – Evanjelický luteránsky kostol v Cluj-Napoca), zreštaurovaný, chránený a zakonzervovaný.

Uskutočnenie projektu prispieva k integrovaniu rehabilitovaného kostola do turistického okruhu, zvýšenie prístupu do kostola všetkých kategórií turistov, resp. propagácia turistickej ponuky Evanjelickej luteránskej cirkvi v Cluj-Napoca.

Dátum zahájenia: 9. september 2015

Obdobie implementácie je 48 mesiacov od popísania zmluvy financovania 13. októbra 2017.

Celková hodnota projektu je 6.563.766,42 lei, z toho 4.343.016,41 lei výška grantu EÚ (ERDF), 766.414,66 lei národný príspevok, resp. nevratné financovanie 5.109.431,07 lei.

V roku 2015, Evanjelická luteránska cirkev v Kluži rozbehla prípravy úplnej renovácie kostola,  za účelom zvýšenia jeho turistickej príťažlivosti a zároveň aj zvýšenia počtu jeho návštevníkov. Do prípravy projektu sa implikovala Regional Consulting & Management SA za účasti Tektum Arhitectura a Arta SRL ako hlavný projektant. Za pomoci našich partnerov, v roku 2016 bola podaná úspešná aplikácia v rámci Operačného Regionálneho Programu 2014-2020, Prioritná os 5 – Vylepšenie mestského prostredia a konzervovanie, ochrana a dlhodobé využívanie kultúrneho dedičstva, Investičná priorita 5.1 – Konzervovanie, ochrana, propagácia a rozvíjanie prírodného a kultúrneho dedičstva. Dňa 13. októbra 2017 bola podpísaná Zmluva o financovaní č. 581 s Ministerstvom Regionálneho rozvoja, Verejnej administrácie a európskych fondov (v súčasnosti Ministerstvo Rozvoja, verejnej administrácie a verejných prác), ako Autorita manažmentu a Agentúra regionálneho rozvoja Sever-Západ, ako Sprostredkovateľský orgán.

13. augusta 2018, po nákupnej procedúre, bola podpísaná zmluva  pre renovačné práce s konzorciom, zloženým zo stavebných firiem Kvadrum Axis SRL a Decorint SRL. Súčasne

Ostentum SRL zabezpečila technický dozor počas celej doby exekúcie. 22. júla 2021 boli odovzdané renovačné práce evanjelického luteránskeho kostola v Cluj-Napoca.

Súbežne s kostolom bol zrenovovaný celý komplex budov, vrátane sídla a kancelárií cirkevného zboru a biskupského úradu, ako aj bývalá luteránska škola, náklady prác boli zabezpečené maďarskou vládou a Štátnym  sekretariátom pre kulty v Rumunsku.

Slávnostné služby Božie posvätenia kostola a komplexu budov sa budú konať 24. septembra 2021.