O nás

Emblematický kostol mesta

Luteránske spoločenstvo v Kluži si postavilo po prvýkrát vlastnú modlitebňu na konci 17. storočia a v roku 1700 bola nad modlitebňou postavená veža. Na začiatku 19. storočia, na návrh kazateľa Johanna Schmidta, ktorý mal nápad postaviť kostol, cirkevný zbor zakúpil od Reformovanej cirkvi pozemok na postavenie kostola a školy. V roku 1803 boli zozbierané dary na stavbu kostola a školy, ale z finančných dôvodov práce začali až v roku 1816, pod vedením kazateľa Martina Liedemanna.

Základný kameň kostola Pietati bol položený 29. mája 1816, stavebné práve viedol Georg Winkler, stavebný majster a Christian Kiermayer, stolár. Stavba pokračovala vo viacerých etapách, z nedostatku prostriedkov. Kostol bol na koniec posvätený až o trinásť rokov neskôr, 29. novembra 1829.

Je významné uviesť, že v roku 1818 bola vo dvore, pri sakristii kostola, postavená škola. Budova bývalej školy sa ešte nachádza vo farskom dvore.

Kvôli vyrovnaniu výšky s okolitými budovami, na začiatku storočia bola veža luteránskeho kostola v Kluži nadvýšená o štyri metre, v roku 1914, podľa plánov Alberta Akeszmanna a architekta Károlya Reményika. Evanjelický kostol, postavený v rakúskom barokovom slohu, má v súčasnosti výšku 43 m, vonkajšiu dĺžku 34,6 m a šírku 17,9 m, pokým vo vnútri má loď kostola dĺžku 16,3 m a šírku 15,35 m, svätyňa má 7,65 m dĺžku a 10,4 m šírku, pokým najvyššia vnútorná výška je 15,8 m.

Počnúc rokom 1820, v jednej časti zo strany Mostovej ulice (v súčasnosti ul. Kráľa Ferdinanda) sa nachádzali obchody, ktoré boli zbúrané počas renovačných prác z roku 1958. Luteránsky kostol, umiestnený na severovýchodnom rohu, na križovatke ulíc Kráľa Ferdinanda a Bulváru 21. decembra 1989, je dominantnou budovou na horizonte mesta, zlučujúc prvky neskorého baroku s neoklasickými prvkami.

Vnútorné zariadenie v cisárskom slohu a jedinečný koncertový organ

Kostol tvorí obdĺžniková loď, polygonálna svätyňa a naklonená veža, hlavná fasáda je obrátená k Ulici Kossutha Lajosa.

Na fasáde sa nachádza nápis PIETATI, ktorý znamená „pre zbožnosť“ alebo „pre spiritualitu“, čo naznačuje, že tento kostol je domom zbožnosti/spirituality. Nábytok kostola je ešte v cisárskom slohu z 19. storočia, najkrajšími časťami sú kazateľňa z borovicového dreva, vyrezaná v roku 1826 stolárskym majstrom Lucasom Hochom, a oltár so zloženými stĺpcami, začlenený štítom, ozdobeným Božím okom a vencom s urnami. Štruktúru oltára zhotovil majster stolár Georg Schneider. Oltárny obraz je dielom viedenského akademického maliara Johanna Gentiluoma a predstavuje scénu s Kristom na Olivovom vrchu.

Ďalšou atrakciou kostola je kamenná krstiteľnica, ktorá pochádza z roku 1721, má kupolu vo forme mušle a vrchnák z mede s bielou slonovinou, s barokovou soškou, predstavujúcou Kristov krst. Na krstiteľnici je nasledovný latinský nápis:

IN HONOREM ET GLORIAM DEI LITET – Milá obeť na úctu a slávu Božiu.

ECCLESIAE EMOLUMENTUM CURAVIT – Zhotovené pre potreby cirkvi

Nerozlúštený monogram a rok zhotovenia, 1721.

V kostole sa nachádza pneumatický organ s tromi mechanizmami, postavený firmou Walker z Ludwigsburgu, Nemecko, ktorý bol posvätený 5. apríla 1913. Stavba organa nebola dokončená z dôvodu vypuknutia veľkej vojny a tretí manuál nebol inštalovaný. Následkom renovácie z rokov 2018-2021 bol organ úplne zrenovovaný a bol zhotovený aj tretí manuál. Takže pneumatický organ z evanjelického luteránskeho kostola v Kluži je teraz, po nedávnom rozšírení a zrenovovaní, jedinečným a najlepším organom v Kluži.

Dejiny zvonov kostola sú taktiež veľmi zaujímavé. Z poznámok niekdajšieho kurátora Dr. Károlya Jászaya vieme, že evanjelický luteránsky cirkevný zbor v Kluži mal, počas storočí, šesť nových zvonov, z ktorých dva boli znova vyliate a tri boli použité na vojnové ciele. Od roku 1918, vo veži luteránskeho kostola zostal jeden veľký, šesťvrstevný zvon, zvon Svätej Trojice. V súčasnom procese renovácie kostola, niečo vyše sto rokov neskôr, v roku zjednotenia 2020, boli zliate dva zvony v zlievarni Imreho Lázára z Odorheiu Secuiesc, takže vežu luteránskeho kostola v Kluži zdobia opäť tri zvony. Jeden z nových zvonov váži 37 kg a menuje sa Zvon Modlitby Pánovej, kým ten druhý váži 210 kg a menuje sa Zvon jednoty. Zvony boli prevzaté a posvätené v Kluži, 2. októbra 2020.

Renovácie kvôli prispôsobeniu potrebám cirkevného zboru

Popri organe a zvonoch, renovácia, ukončená v roku 2021, tiež pridala nové vlastnosti luteránskemu kostolu. Mechanizmus hodín, projektovaný pri stavbe kostola, bol inštalovaný na vežu a zvony boli zautomatizované a pripojené k hodinovému mechanizmu, za pomoci modernej elektromagnetickej technológie. Počas renovácie, zvláštna pozornosť bola venovaná rodinám. Vchod do vnútorného dvora kostola bol prispôsobený tak, aby vyhovoval potrebám osôb na invalidnom vozíku a postihnutým osobám. Takže aj tieto osoby majú teraz prístup do kostola.

Súčasne bol zariadený kútik pre deti, v časti pod chórom, hermeticky uzavretý sklenenou stenou. Tak môžu tam vojsť malí, ale aj veľkí a vďaka zvukovému systému môžu vidieť a počuť všetko, čo sa deje v kostole – avšak z detského kútika nepreniká žiaden hluk. To znamená, že rodiny, tak rodičia ako aj deti, môžu brať účasť na službách Božích, ako aj na iných udalostiach.

Pietati je jediným evanjelickým luteránskym kostolom v Kluži. Vykonávajú sa tu pravidelné služby Božie v maďarskej reči v každú nedeľu ráno a raz v mesiaci sú tu služby v nemeckej reči. Navyše, v kostole Pietati sa konajú mnohé koncerty a kultúrne udalosti, takže tento Boží dom nebudú využívať len luteránski veriaci, ale bude otvorený aj pre Klužanov a turistov z Maďarska a z cudziny.

 

Obrázky: Roland Váczi

Finančné podmienky implementácie projektu

Vroku 2015, Evanjelická luteránska cirkev v Kluži rozbehla prípravy úplnej renovácie kostola,  za účelom zvýšenia jeho turistickej príťažlivosti a, implicitne, zvýšenia počtu jeho návštevníkov. Do prípravy projektu sa implikoval Regional Consulting & Management Rt. za účasti Tektum Arhitectura a Arta Kft. Tektra Arta Ltd. asistovala ako projektant a Ostentum Ltd. prevzalo neskôr úlohu technického dozoru. Za pomoci našich partnerov, v roku 2016 bola zložená úspešná aplikácia v rámci Operačného Regionálneho Programu 2014-2020, Prioritná os 5 – Vylepšenie mestského prostredia a konzervovanie, ochrana a dlhodobé využívanie kultúrneho dedičstva, Investičná priorita 5.1 – Konzervovanie, ochrana, promovanie a využitie prírodného a kultúrneho dedičstva. Po licitácii, dňa 13. októbra 2017 bola podpísaná Zmluva o financovaní č. 581 s Ministerstvom Regionálneho rozvoja, Verejnej administrácie a európskych fondov (v súčasnosti Ministerstvo Rozvoja, verejnej administrácie a verejných prác), ako Autorita manažmentu a Agentúra regionálneho rozvoja Sever-Západ, ako Sprostredkovateľský orgán.
13. augusta 2018, po nákupnej procedúre, bola podpísaná zmluva pre renovačné práce s konzorciom, zloženým zo stavebných firiem Kvadrum Axis SRL a Decorint SRL, a 22. júla 2021 boli odovzdané renovačné práce evanjelického luteránskeho kostola v Cluj-Napoca.

Celková hodnota renovačného projektu je 6.563.766,42 lei, z toho výška grantu je 5.109.431,07 lei.

Hlavným zámerom projektu je zvýšenie turistickej príťažlivosti evanjelického luteránskeho kostola v Cluj-Napoca, prostredníctvom využitia jeho potenciálu, následkom reštaurovania budovy kostola. Implementovaním projektu sa odhaduje zvýšenie celoročného počtu návštevníkov kostola o 6%.

Výsledkom projektu je objekt kultúrneho dedičstva (Kód LMI: CJ-II-m-B-07306 – Evanjelický luteránsky kostol v Cluj-Napoca), zreštaurovaný, chránený a zakonzervovaný.

Uskutočnenie projektu prispieva k integrovaniu rehabilitovaného kostola do turistického okruhu, zvýšenie prístupu do kostola všetkých kategórií turistov, resp. promovanie turistickej ponuky Evanjelickej luteránskej cirkvi v Cluj-Napoca. [AF1]

Súbežne s kostolom bol zrenovovaný celý komplex budov, vrátane sídla a kancelárií cirkevného zboru a biskupského úradu, ako aj bývalá luteránska škola, náklady prác boli zabezpečené maďarskou vládou a Štátnym  sekretariátom pre kulty v Rumunsku.

Slávnostné služby Božie posvätenia kostola a komplexu budov sa budú konať 24. septembra 2021.